Tillbaka till sidan "Aktuellt"

 

PROTOKOLL

 

AMV årsmöte i Björkekärrs gamla skola 2009-01-29

Närvarande:  62 stycken medlemmar

 

1.      Ordföranden PG Örwall hälsade välkomna och förklarade årsmötet öppnat. I samband med öppnandet meddelade PG att han avsagt sig omval som ordförande.

2.      Det utlämnade förslaget till dagordning (bifogas) godkändes med ändringen att punkt 6, behandling av verksamhetsberättelser, delades upp i punkt a, b och c.

3.      Årsmötets förklarades vara i laga ordning utlyst.

4.      Till ordförande och sekreterare för mötet valdes PG Örwall och Stig Anderson.

5.      Till justerare och rösträknare valdes Bengt Andreasson och Mats Hultman.

6.      a. Styrelsens verksamhetsberättelse (bifogas) godkändes och lades till handlingarna.
b. Kassören redovisade årets bokslut (bifogas) vilket godkändes och lades till handlingarna.
c. Kerstin Karlsson rapporterade muntligt om moped- och påhängsverksamheten som 2008 endast omfattat Chicken Race vilket genomfördes i snöoväder med ca 100 startande. Rapporten godkändes.

7.      Revisorernas berättelse (bifogas) lästes upp av Sture Persson. Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

8.      Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9.      Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

10.  Medlemsavgiften för 2009 fastställdes till oförändrat 150:-

11.  Följande val förrättades:

Ordförande

Vice ordf.

Lasse Sandberg

L-A Andersson

Nyval

Omval

1 år

2 år

Sekreterare

Stig Anderson

Omval

2 år

Styrelseledamot

Bo Johansson

Nyval

2 år

Styrelseledamot

 

Norbert Seehase

Nyval

1 år (fyllnadsval)

Revisor

Bernt Åsberg

Omval

1 år

Revisor

Sture Persson

Omval

1 år

            Mötet beslöt att föreningen skall tecknas av ordförande och kassör var för sig.

            Till valberedning utsågs Tore Åsberg, Lennart Kjellén och PG Örwall

12.  Övriga frågor:

-         PG Örwall informerade från MHRF:s förbundsstämma bl. a. om ny styrelse.

-         Sekr informerade att klubben kontaktats av MHF i Alingsås för ett eventuellt samarrangemang med Bosse ”Bildoktorn” den 19 mars. Detaljer kommer med  nästa klubbutskick.

-        Lars Ryhnell informerade att planering pågår för att genomföra en marknadsresa till Oslo den 8-9 maj. Även här kommer detaljer med nästa utskick.

-         Dragning förrättades i årets årsmöteslotteri.

·          1:a pris 1000 kr till marknadsresa tillföll Lennart Kjellén

·          2:a pris 500 kr till marknadsresa tillföll Anders Lothsson

·          3:e pris 500 kr till marknadsresa tillföll Lars Liljeblad.

-         Lasse Sandberg överlämnade en blomma till den avgående ordförande PG Örwall och tackade för många års gott arbete för föreningen.

13.  Ordföranden förklarade mötet avslutat.
 

Vid protokollet

Stig Anderson

Justeras:

____________________________                                                                                     

 Bengt Andreasson                                                        Mats Hultman