Tillbaka till sidan "Aktuellt"

 

PROTOKOLL

 

ALMV årsmöte i klubblokalen Björkekärrs gamla skola 2010-01-28
Närvarande:  60 stycken medlemmar

1.      Ordföranden Lasse Sandberg hälsade välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2.      Det utlämnade förslaget till dagordning (bifogas) godkändes med ändringen att under punkt 6 stryks ”Rapport från moped- och    påhängsverksamheten” eftersom denna inkluderats i styrelsens verksamhetsberättelse.

3.      Årsmötets förklarades vara i laga ordning utlyst.

4.      Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Lasse Sandberg och Stig Anderson.

5.      Till justerare och rösträknare valdes Anders Lothsson och Roy Jansson.

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse (bifogas) godkändes och lades till handlingarna.
   Kassören redovisade årets bokslut (bifogas) vilket godkändes och lades till handlingarna.

7.      Revisorernas berättelse (bifogas) lästes upp av Bernt Åsberg. Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

8.      Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9.      Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

10.  Inför verksamhetsåret 2010 har styrelsen gjort en Verksamhetsplan och en Budget (bifogas). Dessa var utdelade. I budgeten ingår bl a räntekostnad för att täcka lånekostnader för omläggning av taket på klubbhuset. Vidare önskar styrelsen att klubben övergår till att fatta beslut om medlemsavgift ett år framåt i tiden för att kunna rationalisera utskicken.
Med ovanstående som underlag beslöts att medlemsavgiften för 2010 skall vara 150:- och att medlemsavgiften för 2011 skall vara 200:-.

11.  Följande val förrättades:

Ordförande

Lasse Sandberg

Omval

1 år

Kassör

Lars Ryhnell

Omval

2 år

Styrelseledamot

Norbert Seehase

Omval

2 år

Styrelseledamot

Kerstin Karlssaon

Omval

2 år

Revisor

Bernt Åsberg

Omval

1 år

Revisor

Sture Persson

Omval

1 år

Till valberedning omvaldes Tore Åsberg, Lennart Kjellén och PG Örwall

12.  Mötet beslöt att föreningen skall tecknas av ordföranden Lasse Sandberg och kassören Lars Ryhnell var för sig.

13.  Övriga frågor:

-         G-B Hammarström frågade om man inte kunde lämna ut föreningsutskick vid månadsmöte för att spara porto. Sekr svarade att man då riskerar att utskicken blir försenade p g a att utskick och månadsmöte sällan sammanfaller i tid.

-         Roy Jansson frågade vilken typ av takbeklädnad man tänkt sig vid renovering av klubbhusets tak. Kassören svarade att detta inte var bestämt samt att han fått i uppdrag att ta in offerter med förslag på takbeklädnad.

-         Britt-Marie Carlsson frågade hur man kommer med i klubbens kommittéer. Ordf. svarade att dessa utses av styrelsen vid konstituerande möte.

-         Sekr meddelade att styrelsen arbetar på att ev. ordna en särskild dag hos Svensk Bilprovning för besiktning av medlemmarnas veteranfordon. Ännu inte klart men blir preliminärt en lördag i april. Vid fråga anmälde 17 st närvarande medlemmar sitt intresserade för detta.

-         Sekr tackade Monika Sandberg för hennes engagemang i klubbhuset med såväl utsmyckning som förplägnad vid arbetsdagar m m samt överlämnade en blomma.

-         Dragning förrättades i årets årsmöteslotteri.

·          1:a pris 1000 kr till marknadsresa tillföll Rolf Frid

·          2:a pris 500 kr till marknadsresa tillföll Örjan Pettersson

·          3:e pris 500 kr till marknadsresa tillföll Tore Åsberg.

14.  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Stig Anderson

Justeras:
__________________________________________                                                                                     

 Anders Lothsson                      Roy Jansson